Toernooireglement

Toernooireglement

Handhaving reglement
Uw reservering op het sportcomplex houdt automatisch uw akkoord in met de Algemene Voorwaarden die in het Toernooireglement zijn samengevat. De organisatie is te allen tijde gerechtigd, diegenen die zich niet aan de Algemene Voorwaarden houden voortijdig uit te sluiten van verdere deelname aan het toernooi.


Registratie
Meld het team direct bij aankomst aan, op vrijdagavond is het toernooisecretariaat van 14.00 uur tot 21.00 uur aanwezig bij het parkeerterrein. Op zaterdagmorgen en zondagmorgen gebeurt deze registratie bij het toernooisecretariaat bij de wedstrijdtent.


Parkeren en Kamperen
Door de parkeer/kampeerwacht wordt jullie een parkeer en kampeerplaats toegewezen. Jullie worden verzocht zich strikt aan de instructies van de parkeer/kampeerwacht te houden. Vanwege de hoge bezettingsgraad van het toernooi is een efficiënte opstelling van de parkeer- en kampeerplaatsen noodzakelijk. Het is niet toegestaan zich met enig vervoermiddel op het sportcomplex te begeven. Campers en caravans dienen te worden opgesteld vooraan op het kampeerterrein waar een aparte strook is gereserveerd voor deze voertuigen.

Bij de aanmelding en registratie van de teams ontvangen de kampeerders een polsbandje. Zonder polsbandje heeft men geen toegang tot de camping.

Het is niet toegestaan om meegebrachte elektrische generatoren ten behoeve van koelkasten etc. op het kampeerterrein te installeren en in bedrijf te hebben. Ter beoordeling van kampeer- c.q. parkeerwacht zullen activiteiten, die gevaar of overlast kunnen veroorzaken, dan wel anderszins ontoelaatbaar zijn, worden verboden.

Het maken van open vuur is niet toegestaan. Het verschroeien, verbranden of beschadigen van de grasmat is ten strengste verboden: overtreding van deze regel wordt beboet met Euro 50 per schroei, brandplek of beschadiging. Het achterlaten van (grof) vuil, tenten en overig huisraad als mede het gebruik van confetti-kanonnen, waterballonnen e.d. (kan dodelijk zijn voor het vee dat normaal op het weiland verblijft) is niet toegestaan.


Huisdieren
Huisdieren zijn niet toegestaan op de camping.


Nachtrust
De muziek in de feesttent duurt tot 01.00 uur en de feesttent is tot maximaal 02.00 uur open en rond 2.30 wordt het Sportpark afgesloten. Wij verzoeken de deelnemers die op de camping overnachten vanaf 24.00 uur zich rustig te gedragen en geen luide muziek meer te maken. Vanaf 02.00 uur dient het stil te zijn op de camping. Vanaf dat tijdstip is het niet meer toegestaan om geluidsapparatuur (radio’s e.d.) in werking te hebben of zelf muziek of lawaai te maken. Na herhaalde overtreding heeft de organisatie het recht de betreffende apparatuur in beslag te nemen, danwel rustverstoorders van het terrein te (laten) verwijderen.


Afval
Bij de registratie van het team worden afvalzakken verstrekt, gebruik deze en houdt het terrein schoon. Deponeer het afval in de rolcontainers op het terrein of direct in de grote containers bij de feesttent of op het parkeerterrein. Extra afvalzakken zijn verkrijgbaar bij de toernooiorganisatie. Voor ieders veiligheid is het ten strengste verboden glazen mee naar de speelvelden te nemen.


Terreinbewaking
Het sportterrein wordt ‘s avonds en ‘s nachts bewaakt, de toernooideelnemers blijven echter zelf verantwoordelijk in geval van diefstal. Meldt eventuele problemen direct bij de toernooiorganisatie (wedstrijdwagen of feesttent). Personen zonder polsbandje hebben geen toegang tot de camping.


Aansprakelijkheid & verloren/gevonden
De toernooiorganisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongelukken, schade of vermissing van persoonlijke aard. Meldt verloren en gevonden voorwerpen bij de toernooiorganisatie.


Verkoop consumpties
In de feestent worden consumpties uitsluitend verkocht via muntverkoop:

  • Geel – dranken
  • Rood – koffie/thee
  • Groen – ontbijt (te bestellen bij inschrijving)

Alcohol, drugsgebruik en wapenbezit.
Zelf meegebrachte alcoholische dranken mogen niet in de feesttent worden genuttigd. Alcoholhoudende dranken worden niet verstrekt aan personen onder 18 jaar, het is tevens niet toegestaan dat door de organisatie STAM verstrekte alcoholhoudende dranken door derden worden doorgegeven aan personen onder 18 jaar. Bij overtreding zullen de betreffende personen de toegang tot het Sportpark worden ontzegd. Het gebruiken, in bezit hebben of verstrekken van, dan wel het handelen in zowel soft- als harddrugs is op het gehele sportcomplex ten strengste verboden. Het is verboden om (vuur)wapens mee het terrein op te nemen. Bij het aantreffen van drugs en (vuur)wapens worden deze direct in beslag genomen. Personen die in kennelijke staat van dronkenschap of kennelijk onder invloed van andere psychotrope stoffen verkeren zullen de toegang tot het Sportpark worden ontzegd.


Glaswerk
Het gebruik van (bier)flessen en glaswerk op en rond de volleybalvelden is uitdrukkelijk niet toegestaan. Ook is het niet toegestaan (bier)flessen en glaswerk mee te nemen in de feesttent of op en rond het terrein bij de feesttent te gebruiken. In voorkomende gevallen kan de toernooileiding maatregelen treffen die kunnen leiden tot uitsluiting van de betreffende personen tot verdere deelname aan het toernooi en zonodig de toegang tot het Sportpark ontzeggen.


Medische hulp en AED
Overdag is in het gebouw van de voetbalvereniging een EHBO-post geopend en is een sportmasseur aanwezig voor noodzakelijke behandelingen. Een AED is overdag aanwezig op de EHBO-post en ‘s avonds bij de kassa in de feesttent.

In noodgevallen kan via de toernooiorganisatie (wedfstrijdtent of feesttent/kassa) medische hulp worden opgeroepen.


Telefoon huisarts voor spoedgevallen: 0900-8880, ambulance zonder spoed: 024-3794804 (spoed 112). 

nl_NL