Privacy statement

Privacy Statement STAM

De Stichting Toernooi Activiteiten Millingen (STAM) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. STAM houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Statement;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als STAM zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Statement, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.


Verwerking van persoonsgegevens van toernooideelnemers

Persoonsgegevens van deelnemers aan onze toernooien of personen die informatie aan ons vragen worden door STAM verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de uitnodigingen en deelname aan toernooien;
 • Het uitvoering geven aan de organisatie van de toernooien.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De inschrijving voor het toernooi;
 • De aan STAM gestelde vragen.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan STAM de volgende (persoons)gegevens van u vragen:

 • Team of verenigingsnaam;
 • Speelniveau.

En van de inschrijver:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres en woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • IP adres;
 • IBAN nummer.

Uw (persoons)gegevens worden door STAM opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de start van de inschrijving tot en met de datum van het betreffende toernooi;
 • Vervolgens worden uw persoonsgegevens gearchiveerd voor een periode van 10 jaar ten behoeve van het versturen van uitnodigingen voor volgende toernooien.

Contactformulier

Via het contactformulier op de site wordt u uitgenodigd om uw naam en contactgegevens achter te laten voor het beantwoorden van uw vragen. Als u die informatie geeft stemt u erin toe dat STAM deze informatie opslaat.


Beeldbank

Op de site is een online beeldbank met rechtenvrij te gebruiken foto’s te raadplegen. Daarnaast beschikt STAM over een uitgebreid digitaal beeldarchief waarin ook foto- en videomateriaal vanuit de toernooihistorie is gearchiveerd. Tijdens onze activiteiten worden regelmatig foto’s en video-opnames gemaakt die vervolgens op onze site gepubliceerd worden. Mocht u daar bezwaar tegen hebben dan kunt u ons dat melden waarna wij de betreffende opnames zullen verwijderen.


Sociale netwerken

Op de website zijn buttons opgenomen om websites en/of webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken zoals Facebook van Facebook, Inc., Twitter van Twitter, Inc. en YouTube van YouTube LLC (“sociale netwerken”). Deze buttons werken door middel van stukjes code die van de sociale netwerken zelf afkomstig zijn. Door middel van deze codes worden cookies geplaatst. STAM heeft daarop geen invloed. Gebruikers wordt aangeraden de privacy-verklaringen van de sociale netwerken (die regelmatig kunnen wijzigen) te lezen, om te zien wat zij met de persoonsgegevens doen die zij via deze cookies verwerken. De informatie die de sociale netwerken verzamelen wordt overgebracht naar en door de sociale netwerken opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De sociale netwerken stellen zich te houden aan de aldaar geldende privacy- en cookieregelgeving. Dit houdt in dat sprake zou zijn van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. STAM is hiervoor niet verantwoordelijk en sluit alle aansprakelijkheid hieromtrent uit.


Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.


Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.


Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.


Bewaartermijn

STAM bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.


Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens STAM van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;
 • De website van STAM maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.


Externe websites

Deze site bevat links naar andere websites. STAM is niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze andere sites omgaan met privacy. STAM raadt aan dat u op deze gelinkte websites het privacy-beleid leest aangezien deze andere voorwaarden en condities kunnen bevatten die op u van toepassing zijn.


Wijzigingen in ons privacy-beleid

Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom aan om deze privacy policy regelmatig te blijven raadplegen.


Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.


Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!


Contactgegevens

 • Stichting Toernooi Activiteiten Millingen (STAM)
 • Mesdagstraat 33, 6566 WK, Millingen aan de Rijn
 • Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel Centraal Gelderland: 41057142
 • contact
nl_NL