Allgemeine Geschäftsbedingungen

STAM Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden STAM Toernooien en Volleybalevenementen

1. Definities
a. De organisatie: STAM, Stichting Toernooi Activiteiten Millingen, de organisator van toernooien en volleybalevenementen.
b. De deelnemer: Het team of de teams die door de inschrijver zijn ingeschreven voor deelname aan het toernooi.
c. De inschrijver: Degene die via de website of aanmeldingsformulier een of meerdere teams of vereniging heeft ingeschreven.

2. Inschrijving
a. Inschrijving voor een toernooi of evenement kan uitsluitend middels een digitaal inschrijfformulier via de site of een ingevuld inschrijfformulier dat ontvangen is door STAM.
b. Een inschrijving is pas definitief indien het inschrijfgeld is voldaan op de bankrekening van STAM.
c. Na ontvangst van het inschrijfgeld wordt de deelname door STAM aan de inschrijver per e-mail bevestigd en wordt aanvullende informatie verstrekt.
d. De organisatie kan besluiten om een team in een andere poule in te delen dan door inschrijver is opgegeven. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen om praktische
redenen zoals te weinig teams in een bepaalde poule. De inschrijver wordt hier zo mogelijk vooraf – dan wel bij aanmelding over in kennis gesteld.

3. Terugtrekking
a. Bij terugtrekking van een inschrijving wordt:
i. 50% van het betaalde inschrijfgeld geretourneerd wanneer afmelding plaatsvindt tot op 14 dagen vóór toernooiaanvang.
ii. Er wordt geen geld terugbetaald, wanneer afmelding geschiedt binnen 14 dagen vóór toernooiaanvang.

4. Afgelasting
a. Indien tijdens het toernooi de activiteiten (deels) worden afgelast vanwege overmacht – slecht weer of ander onheil – vindt geen teruggave van (een deel van) het inschrijfgeld plaats.

5. Registratie bij aankomst
a. De teams/deelnemers dienen zich direct bij aankomst aan te melden, op vrijdag is het toernooisecretariaat van 14.00 uur tot 21.00 uur aanwezig bij het parkeerterrein.
b. Bij aanmelding wordt een programmaboekje verstrekt met alle benodigde informatie.
Op zaterdagmorgen en zondagmorgen vindt de aanmelding plaats bij het toernooisecretariaat in de wedstrijdtent op het toernooiterrein.

6. Parkeren en kamperen
a. Door de parkeer/kampeerwacht wordt de deelnemer een parkeer- en kampeerplaats gewezen. De deelnemer wordt verzocht zich strikt aan de instructies van de parkeer/kampeerwacht te houden.
b. Het kampeerterrein is uitsluitend toegankelijk voor deelnemers aan het toernooi, zich via het inschrijfformulier hebben geregistreerd en betaald en in het bezit zijn van een campingpolsbandje.
c. Inwoners van Millingen aan de Rijn mogen niet op het kampeerterrein overnachten.
d. Het is niet toegestaan zich zonder toestemming van de organisatie met enig vervoermiddel op het sportcomplex en de kampeerplaats te begeven. Campers en vouwwagens dienen te worden opgesteld op een aparte kampeerstrook op de camping.
e. Het is niet toegestaan om meegebrachte elektrische generatoren ten behoeve van koelkasten etc. op het kampeerterrein te installeren en in bedrijf te hebben.
f. Het maken van open vuur en/of verstoken van hout of andere brandstoffen is ten strengste verboden.
g. Het verschroeien, verbranden of op andere wijze beschadigen van de grasmat is ten strengste verboden: overtreding van deze regel wordt beboet met € 50 per schroei, brandplek of beschadiging.
h. Het achterlaten van (grof) vuil, tenten en overig huisraad is niet toegestaan.
i. Het is niet toegestaan om op de terreinen confettikanonnen of waterballonnen te gebruiken
j. Huisdieren worden niet toegelaten op het sportpark en de camping.

7. Verkoop consumpties en gebruik van glaswerk
a. In de feesttent worden consumpties (behalve snoep en ijs) uitsluitend verkocht via muntverkoop. Bij de feesttent worden etenswaren verkocht.
b. Het gebruik van (bier)flessen en glaswerk op en rond de volleybalvelden is uitdrukkelijk niet toegestaan. Ook is het niet toegestaan (bier)flessen en glaswerk mee te nemen in de feesttent of op en rond het terrein bij de feesttent te gebruiken.
a. In voorkomende gevallen kan de toernooiorganisatie maatregelen treffen die kunnen leiden tot uitsluiting van de betreffende personen tot verdere deelname aan het toernooi en zo nodig de toegang tot het Sportpark ontzeggen.

8. Privacy en beeldmateriaal
a. Op de website van STAM is een online beeldbank met rechtenvrij te gebruiken foto’s te raadplegen. Daarnaast beschikt STAM over een uitgebreid digitaal beeldarchief waarin ook foto- en videomateriaal vanuit de toernooihistorie is gearchiveerd.
b. Tijdens onze activiteiten worden regelmatig foto’s en video-opnames gemaakt van deelnemers en bezoekers die vervolgens op onze site gepubliceerd worden.
c. Voor overige zaken ten aanzien van onze privacy-policy verwijzen wij naar ons privacy statement op onze site.

9. Sanitaire voorzieningen en afval
a. Naast de feesttent en op het kampeerterrein zijn toiletwagens en aparte wasbakken geplaatst. In het kantinecomplex van de voetbalvereniging zijn van 07.00 uur tot 21.00 uur douches en toiletten geopend.
b. Bij de aanmelding van het team worden afvalzakken verstrekt.
c. Het afval dient te worden gedeponeerd in de rolcontainers op het terrein of direct in de grote containers bij de feesttent of het kampeerterrein.
d. Extra afvalzakken zijn verkrijgbaar bij de toernooiorganisatie.

10. Nachtrust
a. De muziek in de feesttent duurt tot 01.00 uur en de feesttent is tot maximaal 02.00 uur geopend. De deelnemers die op de camping overnachten worden verzocht zich vanaf 24.00 uur rustig te gedragen en geen luide muziek meer te maken.
b. Vanaf 02.00 uur dient het stil te zijn op de camping. Vanaf dat tijdstip is het niet meer toegestaan om geluidsapparatuur (radio’s e.d.) in werking te hebben of zelf muziek of lawaai te maken. Na herhaalde overtreding heeft de organisatie het recht de betreffende apparatuur in beslag te nemen, dan wel rustverstoorders van het terrein te (laten) verwijderen en hen, voor de verdere duur van het toernooi, de toegang tot het terrein te ontzeggen.

11. Terreinbewaking
a. Het sportpark en de camping wordt ’s avonds en ’s nachts bewaakt, het sportpark wordt tussen 02.30 en 07.00 uur afgesloten.
b. De toernooideelnemers zijn zelf verantwoordelijk in geval van diefstal. Eventuele problemen dienen direct bij de toernooiorganisatie (wedstrijdtent, feesttent, bewaking) te worden gemeld.
c. Verloren en gevonden voorwerpen kunnen bij de toernooiorganisatie worden gemeld.

12. Alcohol, drugsgebruik en wapenbezit
a. Alcoholhoudende dranken worden niet verstrekt aan personen onder 18 jaar, het is tevens niet toegestaan dat door de organisatie verstrekte alcoholhoudende dranken door derden worden doorgegeven aan personen onder 18 jaar. Bij overtreding zullen de betreffende personen de toegang tot het Sportpark worden ontzegd.
b. Het gebruiken, in bezit hebben of verstrekken van, dan wel het handelen in zowel soft- als harddrugs is op het gehele sportcomplex ten strengste verboden. Het is verboden om (vuur)wapens mee het terrein op te nemen. Bij het aantreffen van drugs en (vuur)wapens worden deze direct in beslag genomen.
c. Personen die in kennelijke staat van dronkenschap of kennelijk onder invloed van andere psychotrope stoffen verkeren zullen de toegang tot het Sportpark worden ontzegd.

13. Medische voorzieningen
a. Overdag is in het gebouw van de voetbalvereniging een EHBO-post en een sportverzorger aanwezig voor noodzakelijke behandelingen.
b. Achter de kassa in de feesttent is een verbandtrommel aanwezig.
c. ’s Avonds en ’s nachts kan voor EHBO de organisatie en de terreinbewaking worden
aangesproken.

14. Wedstrijdregels
a. De wedstrijden worden in principe gespeeld volgens de meeste recente richtlijnen van de Nevobo.
b. De wedstrijdleiding kan beslissen van de wedstrijdregels af te wijken, als dat voor de voortgang van het toernooi noodzakelijk is.
c. In gevallen waarin het reglement niet voor ziet, beslist de toernooiorganisatie in samenspraak met de wedstrijdleiding.
d. De wedstrijdregels zijn beschikbaar op de site.

15. Aansprakelijkheid
a. Personen die schade aanrichten gedurende het toernooi zullen door de organisatie aansprakelijk worden gesteld. De organisatie zal de schade verhalen op de contactpersoon van het team van de persoon die schade aangericht heeft.
b. Het deelnemen aan het toernooi geschiedt op eigen risico. De organisatie kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, schade en/of vermissing van persoonlijke eigendommen van deelnemers. Evenmin is zij aansprakelijk voor blessures of verwondingen die worden opgelopen tijdens het toernooi.
c. De organisatie behoudt zich het recht voor te allen tijde de deelnemer te weigeren wanneer er in strijd wordt gehandeld met deze Algemene Voorwaarden.

16. Akkoordverklaring
a. Door inschrijving voor deelname aan toernooien en volleybalevenementen van STAM verklaart de inschrijver en de deelnemende teams zich akkoord met deze  Algemene Voorwaarden.

Klik hier om de  Algemene Voorwaarden STAM in PDF formaat te downloaden

de_DE